×

Dofinansowanie RPWM.04.01.00-28-0340/16

Tytuł projektu:

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez ATR Agnieszka Regulska”

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest możliwość wytwarzania energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, jakim jest promieniowanie słoneczne. Jego osiągniecie jest możliwe dzięki wybudowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej i przyłączenie jej do instalacji elektrycznej obiektu mieszkalno-pensjonatowego, będącego własnością ATR Agnieszka Regulska.

Celem szczegółowym projektu jest natomiast zwiększenie stopnia samowystarczalności energetycznej obiektu przy równoczesnym zapewnieniu braku emisji szkodliwych substancji do atmosfery (w tym CO2), nierozerwalnie związanej z konwencjonalnymi metodami pozyskiwania energii.

Planowane efekty:

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, której budowa jest przedmiotem niniejszego projektu, stanowi najczystszą formę pozyskiwania energii. Nie powoduje emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego takich jak dwutlenek węgla, siarki, tlenki azotu czy też pyły, które przedostają się do atmosfery w wyniku procesu spalania węgla, będącego podstawowym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej w Polsce. Instalacja fotowoltaiczna do produkcji energii wykorzystuje promieniowanie słoneczne, które jest źródłem odnawialnym, przez co w żaden sposób nie narusza zasobów środowiska naturalnego. Jest to jedna z najbardziej przyjaznych środowisku metod produkcji energii elektrycznej.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 269 300.63 PLN

WKŁAD ZE ŚRODKÓW EFRR: 186 102.06 PLN

English EN Polish PL